Privacy policy

Yucca vindt het beschermen van persoonsgegevens van haar websitebezoekers, sollicitanten, medewerkers, ex-medewerkers, zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Yucca en (potentiële) zakelijke relaties van essentieel belang. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend conform dit Privacy- en cookiebeleid. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Yucca handelt zowel in de rol van ‘verantwoordelijke’ van persoonsgegevens als in die van ‘verwerker’. De verantwoordelijke van de persoonsgegevens bepaalt het doel en de wijze waarop de gegevens worden verzameld, en de verwerker handelt naar de instructies van de verantwoordelijke.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. We zijn transparant over de gegevens die we verzamelen, hoe deze worden gebruikt en met welk doel. In dit Privacy- en cookiebeleid komen de volgende onderwerpen aan bod:

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

  • Welke persoonsgegevens verzamelen we?
  • Met wie delen we uw persoonsgegevens?
  • Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
  • Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Europa?
  • Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?
  • Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?
  • Welke cookies gebruiken we?
  • Wijziging van dit Privacy- en cookiebeleid – Privacy Officer en plaatsvervangers
  • Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van uw persoonsgegevens een rechtmatige grondslag bestaat. Yucca verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

In het kader van een sollicitatie: de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor een functie binnen Yucca.

In het kader van een arbeidsovereenkomst: het inregelen en beheren van personeels- en salarisadministratie, pensioen, mobiliteit, verzuim en facilitaire zaken.

In het kader van persoonlijke ontwikkeling: training, opleiding, beoordeling en loopbaanbegeleiding.

In het kader van contact met relaties: het inzichtelijk maken en onderhouden van contact met (potentiële) zakelijke relaties.

In het kader van overeenkomsten met opdrachtgevers: de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor de inzet van medewerkers en zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Yucca.

In het kader van overeenkomsten met leveranciers/zakelijke partners: de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten. Bijvoorbeeld ten behoeve van samenwerking of de terbeschikkingstelling van externe kandidaten (zelfstandigen of medewerkers in loondienst) aan Yucca of via Yucca aan haar opdrachtgevers.

In het kader van communicatie: het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van Yucca.

In het kader van de beveiliging van Yucca: het registreren van aanwezige personen (medewerkers in loondienst, zelfstandigen, medewerkers van leveranciers en bezoekers).

In het kader van de uitvoering van werkzaamheden bij opdrachtgevers verwerkt Yucca ook persoonsgegevens in de rol van ‘verwerker’: in dat geval verwerkt Yucca de persoonsgegevens conform de door opdrachtgever omschreven doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Yucca verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens van sollicitanten, medewerkers en exmedewerkers, zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Yucca en (potentiële) zakenrelaties. Zakelijke relaties zijn o.a.: opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die voor of namens Yucca diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers) en overheidsinstanties. Welke gegevens we van u verzamelen hangt af van uw relatie met Yucca danwel van welke dienstverlening binnen Yucca u gebruik maakt.

(Afgewezen) sollicitanten

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres

Curriculum vitae (cv)

Uitslag online assessment

Referenties en getuigschriften

Medewerkers, ex-medewerkers en zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Yucca

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Curriculum vitae (cv), waaronder ook pasfoto’s

Uitslag online assessment

Referenties en getuigschriften

Gegevens die noodzakelijk zijn voor personeels-, salaris- en verzuimadministratie

Gegevens ten aanzien van mobiliteit (leaseauto of alternatief vervoer)

Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen of stages

Gegevens met betrekking tot functioneren medewerker

Gegevens over de functie dan wel de beëindiging daarvan

Andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de genoemde doelen of wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijk voorschrift

Bezoekers van Yucca

Naam

Indien van toepassing: bedrijfsnaam

(Potentiële) zakelijke relaties

Bedrijfsnaam en adres

Naam, emailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon

Functietitel

Ingeval van Yucca in de rol van verwerker: persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden (projecten en/of beheer) bij opdrachtgevers zoals in de overeenkomsten met de opdrachtgevers omschreven.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verstrekt Yucca (indien nodig) uw persoonsgegevens aan zakelijke relaties. Wij delen uw persoonsgegevens alleen aan deze derden conform de aan u geïnformeerde doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid, wetshandhavingsinstanties en/of toezichthouders indien de wet dit vereist.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Yucca beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Yucca maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Uw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Informatiebeveiligingsbeleid.

Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Europa?

In enkele gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar derde landen of organisaties buiten Europa. In dat geval zorgt Yucca voor adequate maatregelen om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

De bewaartermijnen die we hanteren voor uw gegevens hangen af van uw relatie met Yucca.

(Afgewezen) sollicitanten

Maximaal 3 maanden na afwijzing sollicitatie (zonder toestemming).

Maximaal 3 jaar na afwijzing sollicitatie (met toestemming).

Huidige medewerkers, ex-medewerkers en zelfstandigen (ingezet via Yucca)

Het personeelsdossier inclusief sollicitatiedossier maximaal 5 jaar na einde van dienstverband.

(Potentiële) zakelijke relaties

De persoonsgegevens verwerkt voor relatiedoeleinden zullen worden bewaard zolang de relatie duurt en/of de wet dit vereist.

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden (projecten en/of beheer) bij opdrachtgevers zullen worden bewaard conform de afspraken met de opdrachtgever.

Bezoekers van Yucca

Maximaal 6 maanden nadat het recht op toegang is vervallen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

In geval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is Yucca altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. U heeft het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw verleende toestemming in te trekken. Indien u één van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij privacy@Yucca.be door middel van bijgaand formulier. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.